Όροι Επισκευής

    1. Τηρείται σειρά προτεραιότητας για όλες τις συσκευές προς επισκευή. Εκτός και αν γίνει χρήση της Υπηρεσίας Fast Repair με επιπλέον κόστος.
    2. Εάν η πλακέτα ή η συσκευή σας δεν επισκευάζεται και το βάρος της συσκευασίας δεν ξεπερνάει τα 2kg ή το συνολικό κόστος της αποστολής δεν ξεπερνάει τα 10€,  σας την επιστρέφουμε χωρίς χρέωση τεχνικού ελένχου.Στην περίπτωση που η συσκευή σας επισκευάζεται αλλά δεν επιθυμείτε να προχωρήσετε με την επισκευή υπάρχει ελάχιστη χρέωση 20€ συν τα έξοδα αποστολής/παράδοσης
    3. Κατά την διαδικασία αποσυναρμολόγησης, υπάρχει η πιθανότητα να επέλθει οριστική βλάβη σε εξαρτήματα, πλαστικά ή και σε ηλεκτρονικές πλακέτες.
    4. Μετά την παρέλευση 45 ημερών από την επισκευή και μετά από τις τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη και τα προς επιδιόρθωση προϊόντα παραμένουν στο εργαστήριο και θα χρησιμοποιούνται ως donner boards.
    5. Η συσκευή επισκευάζεται για την αναγραφόμενη περιγραφή βλάβης.
    6. Σε ορισμένες περιπτώσεις επισκευής , ο πελάτης γνωρίζει εξ’ αρχής ότι παίρνει το ρίσκο:
     • Είτε να επισκευαστεί ο εξοπλισμός του σε πολύ οικονομικότερη τιμή από το να αλλάξει πλακέτα,
     • Είτε να τον παραλάβει ανεπισκεύαστο ή μη λειτουργικό
      καθώς ενδέχεται να μην υπάρξει επιτυχία με αποτέλεσμα την πιθανή καταστροφή του.
    7. Δίνεται 3 μήνες εγγύηση. Μπορεί να φτάσει και τους 12 ανάλογα την περίπτωση.

Εγγύηση Επισκευής

    1. Δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από:
     • Κακό χειρισμό του πελάτη ή τρίτου.
     • Εσφαλμένη χρήση από τον πελάτη η τρίτο.
     • Χτύπημα από τον πελάτη η τρίτο.
     • Λάθος συνδεσμολογία από τον πελάτη η τρίτο.
     • Αυξομείωση τάσης δικτύου.
     • Βραχυκύκλωμα.
     • Πυρκαγιά.
     • Ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα(κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο)
    2. Η εγγύηση μας δεν καλύπτει βλάβη από φυσική φθορά, πτώση ή υγρό.
    3. Η εγγύηση επισκευής καλύπτει μόνο το μέρος ή τα μέρη που αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν στην αρχική επισκευή.
    4. Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης.
    5. Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, μόνο για την εργασία, εάν και εφόσον ύστερα από δύο επισκευές δικές μας, το αρχικό πρόβλημα για το οποίο ήρθε σε εμάς επαναλαμβάνεται (μέχρι και 3 μήνες από την πρώτη επισκευή). Στην περίπτωση αυτή επιστρέφουμε το 80% του πληρωτέου ποσού που κατέβαλε ο πελάτης.

Όροι Εγγύησης Επισκευής

    1. Η εγγύηση επισκευής που παρέχεται από εμάς παύει αυτομάτως να ισχύει αν η βλάβη προέρχεται από :
     1. Υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου.
     2. Ακατάλληλη μεταφορά του πελάτη ή τρίτου.
     3. Λανθασμένη συνδεσμολογία από τον πελάτη ή από τρίτο.
     4. Ελαττωματική τροφοδοσία.
     5. Κακή συντήρηση.
     6. Λάθη κατά την εγκατάσταση.
     7. Επέμβαση του ιδιοκτήτη ή τρίτου.
    2. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον αγοραστή ή τρίτο, από την ελαττωματική λειτουργία της συσκευής ή τη χρήση της, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητώς.
    3. Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο αρχικός χρόνος εγγύησης. (3 μήνες από την αρχική επισκευή της συσκευής)
    4. Επισκευή εκτός του χρόνου της παρούσης εγγύησης βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή.
    5. Η μεταφορά της συσκευής προς και από επισκευή γίνεται από τον αγοραστή ο οποίος φέρει και την ευθύνη της μεταφοράς της. Εάν η μεταφορά γίνει κατόπιν επιθυμίας του από εμάς, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς.
    6. Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, απαλλασσόμαστε κάθε ευθύνης.

Όροι αποστολής/παράδοσης

    1. Η αποστολή της πλακέτας ή της συσκευής σας προς εμάς είναι δωρεάν, εκτός αν το βάρος της συσκευασίας ξεπερνάει τα 2kg ή το συνολικό κόστος της αποστολής ξεπερνάει τα 10€.
    2. Η επιστροφή της πλακέτας ή της συσκευής σας είναι δωρεάν, εκτός αν το βάρος της συσκευασίας ξεπερνάει τα 2kg ή το συνολικό κόστος της αποστολής ξεπερνάει τα 10€.
    3. Εάν η πλακέτα ή η συσκευή σας δεν επισκευάζεται σας την επιστρέφουμε χωρίς χρέωση τεχνικού ελένχου, επιβαρύνεστε μόνο τα έξοδα αποστολής/παράδοσης.
    4. Στην περίπτωση που η συσκευή σας επισκευάζεται αλλά δεν επιθυμείτε να προχωρήσετε με την επισκευή, χρεώνεστε τον τεχνικό έλεγχο της συσκευής (20€) συν τα έξοδα αποστολής/παράδοσης.
    5. Στην περίπτωση επιστροφής πλακέτας ή συσκευής με αξία επισκευής μικρότερη των 80€, χρεώνεστε την αξία της επισκευής συν τα έξοδα αποστολής/παράδοσης
    6. Η ευθύνη μεταφοράς του εξοπλισμού από και προς τις εγκαταστάσεις μας είναι στην ευθύνη της εκάστοτε μεταφορικής και σε περίπτωση ζημιών/απωλειών κατά την μεταφορά δεν φέρουμε καμία ευθύνη